iv

Tekints ki!

Hírlevél-feliratkozás

Gyülekezet

Üdvözöljük a Hajnalcsillag Baptista Gyülekezet honlapján! Biztatjuk, nézzen egy kicsit körül. Láthatja majd, hogy Istent követni nem valamiféle vallásos viselkedés, hanem egy kapcsolat. Megismerheti, hogy mennyi pozitív következménye van ennek a kapcsolatnak. Jézus Krisztus ezt mondja magáról: az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. Kérjük, ne menjen el e sokat sejtető igazság mellett!

Történetünk

Történetünk Győrben az 1950-es évek elején indult, olyan időszakban, amely kifejezetten kedvezőtlen volt egy keresztény gyülekezet megszületéséhez. Lakásban, később bérelt helyiségben találkozva, lassan növekedtünk. A mindenkori lelkipásztort rendszeres számonkérés, megfigyelés, fegyelmezés érte a városi kommunista pártvezetés részéről, egészen a 80-as évek közepéig. Mindezek ellenére az a különös, hogy - szándékuk ellenére - több esetben áldást továbbítottak e nagyon szegény, induló gyülekezet felé.

Még az 1950-es évek elején egy hűséges, keresztény ember, Révész Zsigmond, nagy összegű kártalanítást kapott az államtól. Ez a testvérünk úgy döntött, hogy az összeget nem használja saját céljaira, hanem vásárolt három épületet három város induló gyülekezete részére. Az egyik a győri volt! Az épület a város központjában, egy park mellett, a Dimitrov (később Bisinger) sétány 22. alatt volt. Amikor az 1960-as években kinőtte a gyülekezet ezt az épületet, a város úgy döntött, hogy KISZ (Kommunista Ifjúsági Szövetség) lakásokat épít e földszintes épület fölé. Így, a felépült háromemeletes épület földszintjén, a meglévő épületrész mellé – kárpótlásul – kaptunk egy 60m2-es termet, kiegészítő helyiségekkel. Lett már szolgálati lakás, és megfelelő méretű közösségi termünk! Ekkor már sok gyermek és fiatal járt a gyülekezetbe, rendszeresek voltak a megtérések. Az 1980-as évek végére ezt az épületet is kinőttük. A rendszerváltás után bezárt a Bisinger sétány 6. alatti, a gyülekezet közelében levő Vörös Csillag Mozi, és a város meghirdette eladásra. A gyülekezet akkori lelkipásztora, Papp János Isten vezetését látta ebben a folyamatban: a gyülekezet 1996-ban nagy hitbeli lépést tett – a régi épület eladásával és sok más gyülekezet áldozatos anyagi segítségével – megvásároltuk az épületet. A régi rendszer egyik jelképének számító épület Isten háza lett, és mostantól a fényes Hajnalcsillag1, Jézus Krisztus dicsőségét hirdeti! A 840m2 hasznos alapterületű épület a város legszebb helyén, a városháza és a vasútállomás szomszédságában van.

Eddigi történetünk folyamatosan bizonyítja Isten hatalmát, és tudjuk, hogy nem lehet hiábavaló hozzánk való kegyelme! Küldetésünk van a győri emberek felé, és szeretnénk folyamatosan Isten nagyságát felmutatni szeretett városunknak, minden embernek.  

1Az Újszövetség Jézus Krisztust több helyen fényes hajnalcsillagként említi. (2Pt 1,20; Jel 22,16)

Több mint egy hely. Közösség!

A Biblia alapján úgy látjuk, és határozottan azt tapasztaljuk, hogy az ember Istennel együtt sokkal rendezettebb és reményteljesebb életet élhet, mint nélküle. Számunkra az Istenre találás, és Jézus Krisztus áldozatának személyes elfogadása olyan volt, mint egy hazatalálás a céltalan bolyongás után a mindig keresett otthonba. Istennel való közösségünket nem valamiféle vallásos magatartás gyakorlásában, szabályok, liturgiák betartásában látjuk, hanem abban a felszabadultságban, hogy Isten szeret, és elfogad bennünket.

Ez a megelőlegező szeretet motivál arra, hogy keressük a közösséget Vele és egymással. Egyértelműen úgy tapasztaljuk, hogy ebben a kétirányú kapcsolatban egy egészen új élet kezdődhet, és helyreállhat, felépülhet minden, amit eddigi életünk során elrontottunk. Egészséges emberi kapcsolatok kezdenek épülni, amelyben megvalósulhat egymás bátorítása, támogatása. Megtanulunk felelősséget vállalni, és a tágabb környezet felé szolgálni.

Struktúránk, közösségi életünk úgy épül fel, hogy elősegítse mindezeket.

Látásunk, küldetésünk

A gyülekezet az egyetlen olyan „vállalkozás” a földön, amely az emberek életét pozitív irányba változtatja nem csak átmenetileg, hanem az örökkévalóságra is. Erre csak 100%-osan szánhatjuk oda magunkat. (Bill Hybels)

Meg vagyunk győződve, hogy minden ember fontos Istennek! Azt is tudjuk, hogy amit Isten adni akar az embernek, az több, mint amit emberi képességeinkkel fel tudunk mérni. 

Ez a tapasztalat ámulatba ejt bennünket, és Isten dicsőítése, követésére hív.

Ebből következik, hogy számunkra is fontos lesz minden ember. Környezetünk felé minden eszközzel igyekszünk kifejezni a szeretetet, igyekszünk megérteni az embereket, és lehetőségeink szerint segíteni akarjuk őket az élet minden területén.

Isten szándékát és szeretetét bemutató örömhír, az evangélium hatékony továbbadása érdekében készek vagyunk feladni kiüresedett szokásainkat, és keressük azokat a formákat, amelyekkel valóban elérhetjük az embereket. Elfogadjuk azt, hogy e cél érdekében minden feleslegest el kell rámolni az útból. Törekszünk arra, hogy a zene, nyelvezet, ruházat, környezet, épület a mai kornak megfelelő legyen.

Gyülekezeti tanításainkat és rendünket úgy alakítjuk, hogy a Krisztust követők lelki növekedését szolgálja. Segítjük egymást Istentől kapott képességeink és lelki ajándékaik felismerésében, fejlesztésében és használatában.

Mindezek megvalósításában és a közösségi életünk erősítése érdekében – az istentisztelet mellett – fontos eszköznek tartjuk a bibliatanulmányozó kiscsoportokat, imaközösségeket, közbenjáró imacsoportokat, dicsőítő csoportot, karitatív munkacsoportot és a korosztályok szerinti szolgáló csoportokat (Baba-mama Klub, Gyermek Bibliakör, Ifjúsági Klub, Jegyes oktatás, Házas kör, Kríziskezelés, Egyedülállók köre, Férfi - Női kör, Nyugdíjas kör stb.).

Elkötelezzük magunkat, hogy mindezeket Isten Igéjének útmutatása alapján, a Szentlélek kontrollja és vezetése mellett tesszük.

… egyet teszek: ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak nekifeszülve futok egyenest a cél felé, Isten mennyei elhívásának a Krisztus Jézusban adott jutalmáért.” Fil.3,14.

Jellemzőink, értékeink

• Hitvallásunk

Hitvallásunk a Biblia tanításán alapszik, amelyet teljes egészében Isten tévedhetetlen igéjének tekintünk. Számunkra is mértékadó az egyetemes kereszténységet összekötő apostoli hitvallás. Teológiailag a protestáns felekezetek közé tartozunk.

• Egyházszervezetünk

Egyházszervezetünk nem hierarchikus felépítésű, hanem szerte a világon a helyi gyülekezetek önállóságának tiszteletben tartása a jellemző. Az autonóm gyülekezetek nemzetenként önkéntes szövetségeket alkotnak. Gyülekezetünk a Magyarországi Baptista Egyház tagja.

• A gyülekezethez való tartozás

Gyülekezetünknek bárki tagja lehet, aki elfogadta Krisztust élete Urának és kéri a gyülekezethez tartozását, elfogadva annak hitvallását. Krisztus kérésének engedelmeskedve fontosnak látjuk, hogy aki döntött mellette, az a bemerítkezéssel (felnőtt keresztséggel) vallja meg hitét.

• Szolgálat, képzés, felkészítés

Hisszük, hogy minden gyülekezeti tag elsődleges küldetése, hogy hiteles életével mutassa be Isten szeretetét, és ossza meg környezetével ezt a jó hírt. Ennek érdekében vállaljuk, hogy mindenkit felkészítünk és kirendelünk arra, hogy ezt elhívása, tehetsége, képessége szerint végezni tudja, környezete épülésére.

• Céltudatos misszió

Tudjuk, hogy az evangéliumot csak hitelesen, kultúra-közeli módon, és a valós szükségek betöltésén keresztül lehet eredményesen átadni. Folyamatosan törekszünk, hogy ez így történjen. Nem a jó gyülekezet vagy program megvalósítása a célunk, hanem ezen keresztül is az emberek üdvösségre segítése.

• Családközpontúság

Valljuk, hogy a házasság – egy férfi és egy nő – Istentől rendelt szövetsége, az egészséges családi élet alapja.
Törekszünk arra, hogy az egészséges emberi kapcsolatok során a családok, házasságok és barátságok megerősödjenek, és a sérült kapcsolatok helyreálljanak.
Segíteni akarunk a családoknak, hogy erősek és egészségesek legyenek, képesek legyenek egy életen át tartó szeretetre, lelki és szellemi egységre. Nagy figyelemmel és gondoskodással foglalkozunk gyermekeinkkel, igyekszünk számukra szeretetteljes és bátorító családi hátteret biztosítani, hogy egészséges, teherbíró és szeretni tudó felnőttekké váljanak.

• Hiteles forrás

Üzenetünk és szolgálatunk három legfontosabb pillére a Biblia alapján Isten igazságainak kompromisszumok nélküli felvállalása, Jézus Krisztus személyének és művének középpontba állítása, valamint a Szent Lélek vezetése és munkája.

• Jó minőség és aktualitás

A mai ember az élete minden területén elvárja az igényes és magas színvonalú szolgáltatásokat és körülményeket. Isten dicsőségét sem szolgálhatjuk mással, csak azzal a legtöbbel, ami erőnkből, lehetőségeinkből és körülményeinkből telik. Tudatosan törekszünk arra, hogy a mai kornak és elvárt színvonalnak megfelelő módon, aktuálisan mutassuk be a Biblia üzenetét, nem csorbítva annak tartalmát. A kultúra valamennyi értékközvetítő csatornáját készek vagyunk alkalmazni a mindmáig aktuális bibliai örömhír átadására.

• Teokratikus gyülekezeti modell és vezetés

A presbiteri vezetés elvét követjük, azaz törekszünk arra, hogy gyülekezetünket elhívott és felhatalmazott vezetők vezessék.

• Nyitottság más gyülekezetek felé

Minden, Jézus Krisztust szíve meggyőződéséből Urának valló testvérünkkel és gyülekezettel készek vagyunk együtt dolgozni, felekezetre és kegyességi gyakorlatra való tekintet nélkül. Hisszük, hogy nem hozzánk, hanem mindenkinek Krisztushoz kell megtérnie, ezért ennek érdekében szívesen segítünk valakinek saját felekezete szerinti gyülekezetbe való beépülésében is.

Képek

Képek

Gyülekezet működése

A gyülekezetet vezetősége öt fő, akiknek kiválasztása a lelkipásztor ajánlása, ill. gyülekezeti jelölés után a gyülekezet tagjainak titkos szavazásával történt.

A gyülekezetünkhöz tartozók előtt nyitva áll a lehetőség arra, hogy a gyülekezet egyre hatékonyabb és eredményesebb működése érdekében adottságaik, érdeklődési területük szerint részt vegyenek a gyülekezet működésével kapcsolatos feladatokban. Bízunk benne, hogy ez nem csak Isten dicsőítését, hanem a résztvevők elkötelezettségét, egymással való kapcsolatukat, és készségeik fejlődését is szolgálják.

A következőkben bemutatjuk ezeket az egyre bővülő, főbb területeket. Kérjük, gondolkodj el ezek tartalmán, és ha vonz valamelyik, vagy olyanba kezdenél, amit itt nem látsz, jelentkezz valamelyik vezetőnél.

Pásztorlás, lelkigondozás Anyagi ügyek, pénzügyek Működés Misszió, szolgálat a város felé Információ, kommunikáció
Pásztori szolgálat Banki kapcsolat, pénztár kezelése, könyvelés Állandó gyülekezeti programok rendje Missziói koncepció kialakítása Gyülekezeti programok felelőseinek beosztása
Lelkigondozás Adományok, kiadások kezelése Állandó gyülekezeti programok felelősi köre Evangélizáció Programfelelősök felkészítése
Lelki szükségletek felmérése Buzdítás adakozásra Felelősi kör fejlesztése Missziós jellegű programok szervezése Hirdetések összegyűjtése
Tanítás Fejlesztési igények összegyűjtése Építkezés, karbantartás Filmklub Havi programok összeállítása, kiadása
Dicsőítés Éves költségvetés és kiértékelése Épülettel kapcsolatos fejlesztések Csoportok működése Gyülekezetet érintő, más programok nyilvántartása
Imaélet, imaközösség Pénzügyi beszámolók Gondnoki feladatok Sport, táborszervezés Mozgósítás a programokon való részvételre
Felkészítés (bemerítés, házasság, szolgálat) Célgyűjtések ütemezése, előkészítése Hangosítás, világítás Képzések szervezése Hirdetőtábla, városi hirdetések, plakát
Betegek, egyedül­állók támogatása Anyagi szükségek felmérése, figyelése Projektor kezelés Javaslatok fejlesztésekre Plakátszerkesztés, grafika
Javaslattétel képzésekre Javaslattétel segélyezésre Fűtés, takarítás Istentisztelet, mint az evangélizáció eszköze Honlap működtetés, aktualizálás
Gyermekcsoportok Pénzügyi szabályzat Épület dekoráció Szeretetszolgálat (ruha- és ételosztás, főzés) Informatika, épületen belüli hálózat, szerver
Ifjúsági munka Lelkipásztori illetménnyel kapcsolatos feladtok Ünnepi események szervezése, vendéglátás Könyvesbolt (könyv beszerzés, árusítás) Javaslatok fejlesztésekre
Istentisztelet, mint a dicsőítés és lelki-gondozás helye Pályázatfigyelés, pályázatok írása Alapítvány működtetése Istentisztelet, mint a kommunikáció eszköze

 Az egyes területek feladatait a területek felelősei koordinálják, az egyes részterületeknek eseti vagy állandó felelősei és végrehajtói vannak.

 

Működés fenntartása

A gyülekezet működési és szociális kiadásait teljes egészében egyéni adományokból fedezzük. A gyülekezetben szolgálatot végzők önkéntesként, anyagi járandóság nélkül dolgoznak, egyedül a lelkipásztor főállású alkalmazott.

A fejlesztéseink finanszírozását az adományok mellett – lehetőség szerint – pályázatok útján biztosítjuk. Legutóbbi fejlesztéseink 2009-2010-ben a lelkipásztor lakás építése és emeleti kistermek kialakítása, 2011-ben a nagyterem szőnyegének és székeinek cseréje volt.

A gyülekezet kiadásai mellett lehetőség szerint részt veszünk a Magyarországi Baptista Egyház kiadásainak és más gyülekezetek nagyobb beruházásainak támogatásában, rászorultak segítésében.

Bevételeinket, kiadásainkat pontosan könyveljük, adományokról bizonylatot adunk, költséget csak a gyülekezet nevére kiállított számla alapján fizetünk. Rendszeresen tartunk pénzügyi beszámolót, a könyvelésbe minden adományozó betekinthet.

Hálát adunk Istennek, és minden adakozó személynek, hogy folyamatosan megvan a kiadásaink fedezete!

Hangsúlyozzuk, hogy az adakozás senki számára nem kötelező. Biztatunk mindenkit, hogy aki nyitott erre az áldozatra, jókedvéből, képességei szerint, Isten iránti hálából tegye. Biztosak vagyunk benne, hogy aki ad, maga is gazdagodik lelkében, és Isten, aki titkon mindent lát, nyilvánosan fogja visszaigazolni mindenkinek az áldozatát. 

Néhány, adakozással kapcsolatos példa és biztatás a Bibliából:

Akkor áldotta Dávid az URat az egész gyülekezet előtt, és ezt mondta: Áldott vagy te, URam, ősatyánknak, Izráelnek Istene, öröktől fogva mindörökké! … Mert ki vagyok én, és mi az én népem, honnan volt erőnk ilyen önkéntes adakozásra? Bizony tőled van mindez, és csak azt adtuk neked, amit kezedből kaptunk. Mi jövevények és zsellérek vagyunk előtted, mint minden ősünk. Napjaink olyanok a földön, mint az árnyék: nincs állandóságuk. Urunk, Istenünk! Ez az egész halom kincs, amelyet összeadtunk, hogy neked, a te szent neved tiszteletére templomot építsünk, a te kezedből való, és a tied lesz mindez! Tudom, Istenem, hogy te a szíveket vizsgálod, és gyönyörködsz az őszinteségben. Én mindezt őszinte szívvel, önként adtam, és most örömmel látom, hogy önként adakozott neked néped, amely itt összegyűlt. (1Krón 29,10-17)

Ha valaki elszegényedik testvéreid közül valamelyik lakóhelyeden, abban az országban, amelyet Istened, az ÚR ad neked, ne légy keményszívű és szűkmarkú szegény testvéreddel szemben, hanem légy hozzá bőkezű, és adj neki szívesen kölcsönt, amennyire szüksége van, amiben szükséget szenved. … Adj neki szívesen, és ne essék rosszul az, hogy adsz, mert éppen azért fogja megáldani Istened, az ÚR minden munkádat és minden szerzeményedet. (5Móz 15,7-8 és 10)

Hozzátok be a raktárba az egész tizedet, hadd legyen eleség a házamban, és így tegyetek próbára engem – mondja a Seregek URa. Meglátjátok, hogy megnyitom az ég csatornáit, és bőséges áldást árasztok rátok. Elriasztom tőletek a sáskákat, nem pusztítják el földetek termését, nem teszik tönkre szőlőtöket a határban – mondja a Seregek URa. Boldognak mond benneteket minden nép, mert gyönyörű lesz országotok – mondja a Seregek URa. (Mal 3,10-12).

Ha nyitott az adakozásra, a következők szerint teheti:

Az istentiszteletek után perselybe teheti adományát. A gyülekezet tagjai közül, aki teheti, rendszeres adományát banki utalással, vagy a pénztárba történő befizetéssel adhatja át a gyülekezetnek. A pénztári befizetésről minden esetben bizonylatot állít ki a pénztáros.

A Hajnalcsillag Baptista Gyülekezet számlaszáma: 10400511-00028710-00000004 (K&H Bank).

Ha kérdése van, kérjük, írja meg, vagy kérdezze meg személyesen.

fott1
                   Copyright 2012 - Hajnalcsillag Baptista Gyülekezet, Győr         *   site:gedeon